Search
Close this search box.

Statistikami kriminality zahýbal koronavirus, ale také zvýšení hladiny škody trestných činů z 5 na 10 tisíc korun. Stále větším nebezpečím jsou zločiny online

Kriminalita na Vysočině se snížila o třináct procent Objasněnost v Kraji Vysočina dosáhla v prvním pololetí více než 52 procent.

Kraj Vysočina se stále řadí mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky. Každý druhý trestný čin je přitom policisty v kraji objasněn, uvedla to mluvčí policie mjr. Dana Čírtková.

Za první pololetí letošního roku se snížil počet evidovaných trestných činů ve srovnání s rokem 2020, a to o 13,4 procenta. Policistům na Vysočině se daří trestnou činnost objasňovat, když nejvyšší objasněnosti – více než sedmapadesát procent – dosahují letos za první pololetí policisté na územním odboru v Pelhřimově. Vyplývá to ze statistiky kriminality za první pololetí letošního roku.

V Kraji Vysočina vyšetřovali policisté za první pololetí letošního roku celkem 2 140 trestných činů, což je ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 348 případů méně. Meziročně jde o snížení nápadu trestné činnosti o 13,4 procenta. Letos se za prvních šest měsíců podařilo v našem kraji objasnit 1 168 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 52,1 procenta.  V prvním pololetí letošního roku se policistům podařilo dodatečně objasnit dalších 312 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech.

„K poklesu nápadu kriminality došlo napříč celou naší republikou, proto Vysočina ne v tomto ohledu výjimkou. Dosaženými výsledky se opětovně řadíme mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky,“ komentoval statistická pololetní data plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování s tím, že za velice negativní jev lze označit přesun pachatelů trestné činnosti do virtuálního prostředí internetu a sociálních sítí.  „I když se věnujeme velmi intenzivně oblasti prevence v této oblasti a veřejnost upozorňujeme na možná rizika různých podvodných telefonátů, na snahy pachatelů získat jejich osobní údaje a údaje k bankovním účtům a platebním kartám, lidé jsou stále neopatrní a často tak přicházejí o své celoživotní úspory,“ doplňuje plk. Mgr. Pavel Peňáz.    

https://www.domacinoviny.cz/video-petkrat-trestany-podvodnik-vylakal-pres-internet-za-neexistujici-iphony-a-konzole-ze-stovek-lidi-nekolik-milionu/

Na snížení nápadu trestné činnosti mělo v našem kraji i v celé České republice vliv hned několik faktorů. Mezi ty nejzásadnější patřily dopady mimořádných a krizových opatření související s výskytem onemocnění COVID-19. Tyto faktory měly vliv na menší mobilitu osob v České republice a k omezení vstupu občanů ostatních zemí do České republiky. Kromě toho se od října loňského roku novelou trestních předpisů zvýšila hranice škody, která se vztahuje k rozlišení právní kvalifikace skutku na přestupek a trestný čin. Určitá protiprávní jednání se způsobenou škodou nepřesahující 10 000 korun jsou od října kvalifikována jako přestupek na úseku majetku. 

K mírnému nárůstu nápadu trestné činnosti došlo v průběhu prvního pololetí letošního roku v našem kraji v oblasti násilné trestné činnosti. Od ledna do konce června jsme vyšetřovali 275 násilných trestných činů, což je o čtrnáct trestných činů více než za stejné období loňského roku, což vyjádřeno procenty představuje zvýšení o 5,4 procenta. Celkem 160 násilných trestných činů se podařilo objasnit a objasněnost tak dosáhla 58,2 procenta.   Dalších 42 násilných trestných činů se policisté objasnili dodatečně – jde o události, které se staly v předchozích letech.

V průběhu letošního prvního pololetí jsme v našem kraji vyšetřovali pět zločinů vraždy. Všechny případy se kriminalistům podařilo objasnit. V prvním pololetí roku 2021 jsme vyšetřovali třináct případů loupežných přepadení, což je o jeden případ méně než za první pololetí loňského roku. Celkem devět loupežných přepadení se podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 69,2 procenta. Podařilo se objasnit také jednu loupež, která se stala v našem kraji v předchozím roce. 

Mírný pokles jsme letos zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Od ledna do konce června jsme letos vyšetřovali 101 případů, což je o 11 případů méně než za stejné období roku předchozího – pokles o 9,8 procenta. Celkem 59případů se nám podařilo objasnit, což představuje objasněnost 58,4 procenta a dalších 22 případů úmyslného ublížení na zdraví jsme objasnili z minulých let. K poklesu došlo letos v případech kvalifikovaných jako přečin porušování domovní svobody, kde jsme letos vyšetřovali 39 případů, což je pokles o tři případy ve srovnání s prvním pololetím roku 2020 – vyjádřeno procenty jde o nárůst o 7,1 procenta.  Devatenáct letošních případů jsme objasnili. Podařilo se objasnit také čtyři případy z minulých let.

V prvním pololetí letošního roku došlo na Vysočině k výraznému nárůstu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o více než 52 procent. Letos jsme zatím vyšetřovali 87 případů mravnostních trestných činů a 44 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 50,6 procenta. Objasnili jsme dodatečně také sedmnáct mravnostních trestných činů z minulých let. Z 87 skutků prověřovaných nebo vyšetřovaných na úseku mravnostní kriminality jich 13 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění a dalších 24 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami nezletilými, které bývají ve většině případů mladší patnácti let.K páchání tohoto druhu trestné činnosti byly využity také informační technologie a sociální sítě. Z těchto případů tzv. “kybermravnostní“ trestné činnosti se nejčastěji jednalo o případy kvalifikované jako sexuální nátlak, šíření pornografie a ostatní mravnostní trestné činy (výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie), z jejichž podstaty jsou poškozenými osobami děti mladší osmnácti let.

Na území kraje Vysočina došlo letos k výraznému snížení nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 22,4 procenta.  Letos jsme za prvních šest měsíců roku vyšetřovali v našem kraji celkem 696 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 205 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 29,5 procenta. Dalších 97 případů majetkové kriminality z předchozích let jsme objasnili dodatečně.

Na majetkové trestné činnosti se 198 případy podílejí krádeže vloupáním (pokles o sedm procent), 253 případy krádeže prosté (pokles o 38,7 procenta), 24 případy pak krádeže vloupáním do chat (mírný nárůst o 4,3 procenta), 34 případy krádeže vloupáním do rodinných domů (pokles o 8,1 procenta), 26 případy krádeže vloupáním do motorových vozidel a 29 případy krádeže automobilů. Celkem 17 krádeží automobilů kriminalisté letos objasnili, což představuje objasněnost ve výši 58,6 procenta.   Dalších 14 případů trestných činů představují krádeže věcí z motorových vozidel, kdy se dva případy podařilo policistům objasnit, a objasněnost dosáhla 14,3 procenta.

V letošním roce se na Vysočině snížil nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů – snížení o 15,8 procenta. Letos jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 448, což bylo v meziročním porovnání o 84 případů méně. Policisté 317 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 70,8 procenta a dodatečně objasnili dalších 54 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství nebo ohrožování výchovy mládeže.

Na úseku drogové kriminality letos policisté v našem kraji vyšetřovali 93 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 16 skutků méně než za první pololetí v roce 2020. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla hranici 69,9 procenta. V tomto případě se jedná o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků a důkladné systematické práci kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti. 

K poklesu počtu případů dochází v našem kraji u trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kdy jsme letos za prvních šest měsíců vyšetřovali celkem 214 případů, když objasněnost dosáhla 87,9 procentaK poklesu případů došlo v letošním roce u sprejerství – vyšetřujeme 66 případů, což představuje meziroční pokles o 14 případů (vyjádřeno procenty jde o pokles o 17,5 procenta). Objasnit se letos podařilo 24případů a objasněnost dosáhla 36,4 procenta.  Dva případy se podařilo letos objasnit z předešlých let.

K výraznému  poklesu nápadu trestné činnosti došlo v letošním roce v Kraji Vysočina v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté za první pololetí roku vyšetřovali celkem 262  trestných činů, což je o 63 méně než za stejné období roku 2020. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 19,4 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje za hranicí 44,3 procenta. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody, úvěrové podvody, dotační podvody, ale také daňovou trestnou činnost.  

K poklesu počtu skutků došlo letos za půl roku v oblasti zbývající kriminality – vyšetřujeme 472 případů, což je o 44 méně než v roce 2020.  Největší počet případů v této oblasti se týká přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky – 190 případů a zanedbání povinné výživy – 154 případů.  

Srovnání nápadu trestné činnosti v kraji Vysočina za období od 1. ledna do 30. června:

 20172018201920202021
počet trestných činů2 9462 8053 0672 5882 240
objasněno1 6651 4531 6981 4151 168
% objasněnosti56,551,855,454,752,1
objasněno dodatečně353337368342312
objasněno celkem2 0181 7902 0661 7571 480

Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých územních odborech Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za období od 1. ledna do 30. června 2020:

 JihlavaTřebíčŽďár n S.H. BrodPelhřimovKraj
Počet trestných činů5924243694444112 240
Objasněno3052251962072351 168
% objasněnosti51,553,153,146,657,252,1
objasněno dodatečně8269566144312
objasněno celkem3872942522682791,480

Foto: Pixabay

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient