Rada města Aše projednávala mimo jiné stav dotací, výběrová řízení a přerušení provozu mateřinek

(Aktualizováno před )

V úvodu schůze, věnovaném kontrolám plnění předchozích usnesení, rada projednala výsledky konkurzních řízení na obsazení pozic ředitelů čtyř příspěvkových organizací města. Výsledkem konkurzních řízení je jen jedna změna. Rada města jmenovala novou ředitelku v mateřské škole v Moravské ulici, u ostatních tří organizací, mateřské škole v Neumannově ulici, základní škole v Kamenné ulici a zařízení školního stravování, byly jmenovány stávající ředitelky.

Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu dotací za rok 2018. Zpráva uvádí 11 aktivních projektů, devět projektů, na které je podána projektová žádost a dalších 10 projektů v přípravě. V takzvané udržitelnosti je dohromady 28 již dříve uskutečněných projektů.

Rada města schválila výsledek výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na stavební úpravy objektu v Nedbalově ulici a pověřila starostu města k podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem Ing. Arch. Václavem Zůnou. V objektech v Nedbalově ulici mají vzniknout byty.

Jako každý rok, i letos bude v době prázdnin přerušen provoz mateřských škol a školních družin. Harmonogram provozu MŠ: od 1. 7 do 31. 7. bude v provozu MŠ Gustava Geipela, od 1. 8. do 26. 8. MŠ Neumannova a od 27. 8. budou provozu všechny MŠ, kromě MŠ Mokřiny. Školní družiny budou po celou dobu školních prázdnin mimo provoz. Důvodem je minimální zájem rodičů o tuto službu. Rada města přerušení provozu MŠ a školních družin dle navrženého harmonogramu odsouhlasila.

Rada města vzala na vědomí plán zimní údržby 2018/2019 a doporučila dále jej projednat v komisích a poradních orgánech města. Jedná se o každoročně schvalovanou „kuchařku“ pro udržení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v Aši a osadách (cca 95 kilometrů) v zimním období.

Rada města revokovala část svého usnesení a doporučila zastupitelstvu města schválit TJ Jiskra Aš dotaci z Fondu na podporu celoroční činnosti ve výši 430 538 Kč. To je o 14 423 korun méně, než bylo zastupitelstvem schváleno v prosinci 2017. Důvode ke snížení dotace je organizační změna u TJ Jiskra Aš, kde ukončil svou činnost oddíl kickboxu.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz