Okrajovou část Radotína čeká stavba kanalizace

Ulice Lošetickou, Zderazskou, Otínskou a lokalitu U Zderazské v severozápadní části Radotína čeká velká investiční akce. Bude zde vybudována splašková i dešťová kanalizace a místní nemovitosti budou napojeny na vodovod a plynovod. Po dokončení stavby sítí dojde k rekonstrukci povrchu vozovek.

Rada hl. m. Prahy dnes rozhodla, že veškeré práce zajistí na základě tzv. in-house výjimky Pražská vodohospodářská společnost (PVS), kterou stoprocentně vlastní hlavní město Praha. Očekávané náklady jsou ve výši 87 590 895 Kč bez DPH.

„V Radotíně dojde ke zlepšení kvality bydlení pro 350 nemovitostí, což představuje zhruba 1350 osob,“ řekla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Komunikace – Ulice Zderazská je dopravně nejdůležitější komunikace celé stavby. Rekonstrukce se týká části mezi zrekonstruovanou ulicí Karlickou a opraveným úsekem Zderazské západně od ulice Otínské. Rekonstrukce v ulici Lošetická je situována v trase stávající slepé Lošetické ulice s polozpevněnou vozovkou. V koncovém slepém úseku se nově zřizuje úvraťové obratiště. V ulici Otínská se jedná o krátký úsek ulice Otínské, který na východě navazuje na úpravy provedené v roce 2015, na západě se napojuje do ulice Zderazské. „U Zderazské“ je pojmenování slepé nepojmenované ulice vedoucí k rodinným domům č. p. 942 a č. p. 1621. Týká se dopravní obsluhy rodinných domů. V koncovém slepém úseku slouží pouze jako příjezd ke kanalizační šachtě.

Splašková kanalizace – Pro splaškové odvodnění stávající zástavby je pro tuto etapu navržena do ulice Zderazské, Lošetické a do „U Zderazské“ nová splašková kanalizace, na kterou budou napojeny přípojky z jednotlivých nemovitostí. Přípojky na veřejném pozemku budou ukončeny na hranici veřejné a soukromé parcely.

Dešťová kanalizace – Pro odvodnění komunikací je navržena dešťová kanalizace do ulic Zderazská, Otínská a Lošetická. Jsou navrženy uliční vpustě, které budou následně přípojkami profilu DN 200 napojeny na jednotlivé dešťové řady.

Vodovod – Stavba bude řešit v návaznosti na již vyprojektované a realizované úseky výměny stávajícího vodovodu v ulici Zderazská, Otínská, Lošetická a v „U Zderazské“.

Plynovod – Nové plynovodní řady budou realizovány v ulici Zderazská, částečně v ulici Otínská a částečně v „U Zderazské“. Budou napojeny na stávající plynovodní řady PE 160 a PE 90 v řešené lokalitě.

„Postupně tak plníme cíl, aby v nejbližší době už nebyly v Praze žádné oblasti bez pitné vody a bez kanalizace,“ doplnila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz