Search
Close this search box.

Od včerejška opět platí výstraha ČHMÚ před nebezpečím požárů pro celý Plzeňský kraj

V neděli 19. 8. 2018 ve 12:00 hod. vstoupila opětovně v platnost výstraha ČHMÚ před nebezpečím požárů platící pro území celého Plzeňského kraje.

Tímto okamžikem (a v budoucnu pokaždé, kdy je tato výstraha ČHMÚ v platnosti) vstupuje v účinnost ČÁST PÁTÁ (konkrétně čl. 6 až 8) nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016, ze dne 24. 10. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Pravidla chování

V období nepříznivých klimatických podmínek se za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje,
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Zakázané činnosti

V období nepříznivých klimatických podmínek se na místech uvedených v prvním odstavci zakazuje:
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků,
d) používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
h) jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného záchranného systému.

V období nepříznivých klimatických podmínek se zakazuje používání lampionů štěstí na celém území Plzeňského kraje.

Při používání pyrotechnických výrobků na místech bez zvýšeného nebezpečí vzniku požáru musí být zabráněno dopadání jejich částí způsobilých iniciovat požár na místa uvedená výše.

V článku 8 tohoto nařízení jsou právnickým, podnikajícím fyzickým i fyzickým osobám provádějícím sklizeň pícnin, obilovin a slámy v období nepříznivých klimatických podmínek stanoveny tyto podmínky:

a) Žňová technika (veškerá technika používaná ke sklizni, převozu, odvozu, úpravě polí) musí být vybavena lapači jisker; lapači nemusí být vybavena, pokud je od výrobce provedena tak, že nemůže dojít k výfuku žhavých částic.

b) Žňová technika musí být vybavena kromě hasicího přístroje instalovaného výrobcem dalším vodním nebo pěnovým přenosným hasicím přístrojem s minimálním objemem hasiva 9 litrů. Pokud se jedná o soupravu (např. traktor a valník), může být hasicím přístrojem vybaveno pouze vlečné vozidlo.

c) Při sklizni musí být nejdříve sklizen a rozorán pruh o šířce min. 10 m po obvodu sklízeného prostoru. Teprve poté může být dokončena sklizeň v oboraném prostoru.

d) Pokud je sklizeň prováděna v prostoru větším než 50 ha, musí být prostor rozdělen rozoraným pruhem o šířce min. 10 m na více částí, přičemž plocha žádné z částí nesmí přesáhnout 30 ha.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient