Search
Close this search box.

Nový Bor požaduje vyloučit nadzemní varianty vedení velmi vysokého napětí z procesu EIA

Město Nový Bor nesouhlasí se závěry dokumentace EIA, která posuzovala vliv stavby stožárů vedení velmi vysokého napětí 110 kV na obyvatelstvo, životní prostředí a krajinný ráz. To plánuje vybudovat ČEZ Distribuce, a.s. od České Lípy přes Nový Bor po Varnsdorf.

Zastupitelé města přijali usnesení, v němž požadují varianty nadzemního vedení zcela vyloučit z dokumentace a pro průchod městskou částí Arnultovice ponechat pouze variantu podzemního vedení kabelem. Současně požadují, aby proběhlo veřejné projednávání dokumentace.

„Podle nás často používá neověřené údaje k využití technologie podzemního kabelového vedení, a tím dochází ke zkreslení vlivu na životní prostředí,“ řekl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. „Když může být v Praze a jiných městech přes zastavěná území vedení v zemi, není důvod, proč by nemohlo být v Novém Boru.“

Důvodem stavby velmi vysokého napětí 110 kV je podle skupiny ČEZ lepší zásobování elektřinou Šluknovského výběžku. Koridor vysokých stožárů by měl vést z České Lípy do Nového Boru po Crystalex po stávající trase 35 kV. Na něj by měla navazovat zhruba 33 kilometrů dlouhá nová trasa stožárů z Nového Boru na Varnsdorf. Pro část vedení, která se dotýká přímo novoborské části Arnultovice, předložili energetici tři nadzemní varianty – jižní, severní a superseverní. Všechny prochází v blízkosti obytných domů a navíc ani jedna z nich není v souladu s územním plánem Nového Boru.

„Navržené nadzemní trasy jsou rovněž v rozporu s novelou zákona z ledna 2018, podle níž se elektroenergetická vedení o napěťové hladině 400 kV a vyšší v zastavěném území umisťují nad zem. Tato změna neplatí pro vedení distribuční soustavy 110 kV,“ uvedl další z argumentů Jaromír Dvořák.

Hlavními argumenty města proti nadzemnímu vedení velmi vysokého napětí jsou zdravotní rizika, znehodnocení pozemků v obytné zóně a také vizuální stránka stavby. „Stožáry by nenávratně poškodily harmonický charakter ve II. zóně CHKO Lužické hory a evropsky významné lokalitě Klíč, opticky by narušily krajinný ráz v oblasti vrchu Skalky, který je významnou dominantou města a vyhledávaným turistickým cílem. Navržené trasy nadzemního vedení nezohledňují to, že v oblasti Arnultovic je hustá zástavba zejména rodinných domů a stavba by negativně ovlivnila životní podmínky zdejších obyvatel,“ doplnil Jaromír Dvořák s tím, že, že jedinou nejpřijatelnější variantou pro město je vedení pod zemí po levé straně pod Skalkou podél silnice na Svor. „Tato trasa je jako jediná ze všech navrhovaných v souladu jak s územním plánem města, tak i s nadřízeným dokumentem Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje,“ zdůraznil Jaromír Dvořák.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient