Search
Close this search box.

Novojičínští školáci navrhli, jak zlepšit nejen jejich školu, ale i město

V prů­bě­hu květ­na pro­běh­la ve městě dvě škol­ní fóra, a to na ZŠ Ju­bi­lej­ní a ZŠ Ko­men­ské­ho 66. Cel­kem 75 žáků z pá­tých až de­vá­tých roč­ní­ků se mohlo vy­já­d­řit, co by chtě­li zlep­šit nejen ve škole, ale také ve městě. Na ZŠ Ju­bi­lej­ní by si děti přály ob­no­vit bufet a au­to­mat na mléko, opra­vit tě­lo­cvič­nu s hřiš­těm , za­vést ve­řej­né wi-fi na pra­co­viš­ti Dlou­há 56, ob­no­vit ven­kov­ní třídu, či za­vést ex­kur­ze do za­hra­ni­čí. Na ZŠ Ko­men­ské­ho by žáci chtě­li také zno­vu­ob­no­vit bufet a dále by také na­pří­klad uví­ta­li větší šatny a spo­leč­nou míst­nost s gauči a kni­hov­nou, vy­bu­do­vat ven­kov­ní vo­lej­ba­lo­vé hřiš­tě. Děti by se také chtě­li o velké pře­stáv­ce od­po­čí­vat v atriu školy.

Ve městě by se podle mlá­dež­ní­ků měla zejmé­na re­vi­ta­li­zo­vat spor­to­viš­tě, zejmé­na zimní sta­di­on a hala ABC, ven­kov­ní areál ba­zé­nu. Dále by se mělo upra­vit au­to­bu­so­vé ná­dra­ží a jeho okolí, při­dat další spoje do měst­ských částí, měla by se zvý­šit kon­t­ro­la bez­peč­nos­ti u ga­le­rie Ta­bač­ka, vy­bu­do­vat další wor­kou­to­vé hřiš­tě, nebo vy­tvo­řit ce­lo­roč­ní pódium na ná­měs­tí pří­stup­né ši­ro­ké ve­řej­nos­ti. Dě­ku­je­me tímto ře­di­te­lům a uči­te­lům ze za­po­je­ných škol a zejmé­na pak žákům za je­jich ná­pa­dy.

Na pod­zim by se k pro­jek­tu škol­ních fór měla za­po­jit rov­něž ZŠ Ko­men­ské­ho 68. Každý rok by se na zmí­ně­ných ško­lách mělo ve­řej­né fórum opa­ko­vat a tím také je­jich žáky za­po­jit do ve­řej­né­ho plá­no­vá­ní.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient