Novojičínští školáci navrhli, jak zlepšit nejen jejich školu, ale i město

V prů­bě­hu květ­na pro­běh­la ve městě dvě škol­ní fóra, a to na ZŠ Ju­bi­lej­ní a ZŠ Ko­men­ské­ho 66. Cel­kem 75 žáků z pá­tých až de­vá­tých roč­ní­ků se mohlo vy­já­d­řit, co by chtě­li zlep­šit nejen ve škole, ale také ve městě. Na ZŠ Ju­bi­lej­ní by si děti přály ob­no­vit bufet a au­to­mat na mléko, opra­vit tě­lo­cvič­nu s hřiš­těm , za­vést ve­řej­né wi-fi na pra­co­viš­ti Dlou­há 56, ob­no­vit ven­kov­ní třídu, či za­vést ex­kur­ze do za­hra­ni­čí. Na ZŠ Ko­men­ské­ho by žáci chtě­li také zno­vu­ob­no­vit bufet a dále by také na­pří­klad uví­ta­li větší šatny a spo­leč­nou míst­nost s gauči a kni­hov­nou, vy­bu­do­vat ven­kov­ní vo­lej­ba­lo­vé hřiš­tě. Děti by se také chtě­li o velké pře­stáv­ce od­po­čí­vat v atriu školy.

Ve městě by se podle mlá­dež­ní­ků měla zejmé­na re­vi­ta­li­zo­vat spor­to­viš­tě, zejmé­na zimní sta­di­on a hala ABC, ven­kov­ní areál ba­zé­nu. Dále by se mělo upra­vit au­to­bu­so­vé ná­dra­ží a jeho okolí, při­dat další spoje do měst­ských částí, měla by se zvý­šit kon­t­ro­la bez­peč­nos­ti u ga­le­rie Ta­bač­ka, vy­bu­do­vat další wor­kou­to­vé hřiš­tě, nebo vy­tvo­řit ce­lo­roč­ní pódium na ná­měs­tí pří­stup­né ši­ro­ké ve­řej­nos­ti. Dě­ku­je­me tímto ře­di­te­lům a uči­te­lům ze za­po­je­ných škol a zejmé­na pak žákům za je­jich ná­pa­dy.

Na pod­zim by se k pro­jek­tu škol­ních fór měla za­po­jit rov­něž ZŠ Ko­men­ské­ho 68. Každý rok by se na zmí­ně­ných ško­lách mělo ve­řej­né fórum opa­ko­vat a tím také je­jich žáky za­po­jit do ve­řej­né­ho plá­no­vá­ní.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

4 tipy jak připravit zahradu na léto

Když se počasí opravdu začíná oteplovat, vytáhněte gril, nafoukněte brouzdaliště a oprašte lehátko. I když vše, co prostě chceme udělat, je jen užít si sluníčko, opravdu stojí za to věnovat chvíli tomu, aby se vaše zahrada dostala do formy na letní měsíce.

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.