Na komunikaci v Nové Vsi dojde k omezení provozu

V pondělí a úterý 26. a 27.11.2018 bude v prostoru stavby za částečné uzavírky silničního provozu probíhat pokládka živičných vrstev na bočních komunikacích, vjezdech a na zpevněné ploše u řadových domů. Provoz na komunikaci bude v celém rozsahu stavby pouze částečně omezen, krátkodobé omezení provozu nastane pouze v okamžiku přemísťování techniky k místu pokládky a navážce živičné směsi k finišeru.

Ve středu a čtvrtek 28. a 29.11.2018 se plánuje pokládka ložné a obrusné vrstvy komunikace na plnou šířku komunikace. Práce budou prováděny za plné uzavírky silničního provozu, po dobu realizace prací v době od 8:00 do 16:30. Po ukončení prací v daném dni bude komunikace zprůjezdněna.

V obou dnech realizace, vždy ráno v předstihu před pokládkou živice ve dvou úsecích (od ZŠ po Budoucnost, od Budoucnosti po křižovatku u zrcadla) bude provedena aplikace spojovacího postřiku.
Spojovací postřik znečišťuje pneumatiky, podrážky, pneumatiky kol a přechodem na zpevněné plochy dochází k jejich  znečištění. Provoz pěších bude zajištěn po dokončených chodnících v rozsahu celé stavby. Po dobu realizace stavby žádáme pěší o minimalizaci vstupu do vozovky.

Veškeré výjezdy na účelové komunikace, vjezdy do areálů a k nemovitostem budou do vychladnutí položené živičné směsi uzavřeny. Parkování vozidel v navazujících lokalitách bude po dobu prováděných prací omezeno.

Provoz v prostoru prováděných prací bude řízen pověřenou a proškolenou osobou zhotovitele. Navážení horké živičné směsi bude zhotovitel zajišťovat couváním od parkoviště u Budoucnosti.
Žádáme občany a dotčené subjekty, aby informovali své hosty a rodiče dětí ze školy a jeslí a zachovali co největší prostor na odstavné ploše v areálu Budoucnosti k otáčení nákladních vozidel.
Po celou dobu provádění prací bude do prostoru staveniště umožněn vjezd a průjezd vozidel záchranných složek IZS.

Náhradní termín pro realizaci pokládky živičných vrstev, z důvodu nevhodných klimatických a technologických podmínek, je pondělí 3.12.2018 a úterý 4.12.2018. Případnou změnu oznámí zhotovitel.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient