Mezi Mlýnskou a Nežáreckou ulicí v Jindřichově Hradci vzniká biocentrum

Město Jindřichův Hradec získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci biocentra „Pod Nežáreckým předměstím“. V rámci tohoto projektu dojde k podstatně změně využití pozemku, kdy se dosud zemědělsky využívaná plocha změní v louku s několika remízky.

Na lokalitě došlo v nedávné době k hluboké orbě a následnému uvláčení pozemku. Plocha je tak připravena pro sběr kamene a vytvoření kamenných snosů ve střední části plochy. Hromady sesbíraného kamení budou sloužit jako úkrytové prostředí pro mnohé druhy obojživelníků, plazů a drobných hlodavců. Na jaře příštího roku se plocha na několika místech osází stromy a keři. Bude zde vysázeno 51 stromů (lípy, duby, hrušně, javory, …) a 325 keřů (svídy, tavolníky, ..). Cílem je vytvořit druhově pestrý pás připomínající původní meze v zemědělské krajině. V průběhu letní sezóny se neosázené plochy pokryjí tzv. zeleným senem dovezeným z předem vytipovaných lokalit v blízkém okolí. Pokud se uchytí alespoň část bylin, měla by vzniknout pestrá květnatá louka lákající mnoho druhů bezobratlých živočichů, především motýlů.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient