Search
Close this search box.

Město zná výsledky studie dopravního chování Litoměřičanů

Téměř 80 % obyvatel Litoměřic a spádových obcí má v rodině minimálně jeden automobil. Většinou jezdí na naftu a je starší osmi let. Pěšky lidé chodí většinou jen v případě, že mají před sebou cestu maximálně dva kilometry dlouhou. Na kole do práce jezdí minimálně, hodně respondentů však zvažuje nákup elektrokola. Veřejnou MHD hodnotí vesměs pozitivně.

Tyto údaje vyplynuly ze Studie dopravního chování, jež je prvním dokončeným dokumentem vedoucím ke zpracování Plánu udržitelné městské mobility Litoměřic (dále jen PUMM) s výhledem do roku 2050.

První sumarizované údaje byly včera představeny na tiskové konferenci v hradním sále Kulturního a konferenčního centra Litoměřice pořádané městem na téma udržitelné mobility.

Studie dopravního chování je strategickým dokumentem, který určí priority a cíle města v oblasti dopravy do roku 2030. Práce na jeho zpracování byly zahájeny v loňském roce. „Od té doby probíhá řada analýz a studií, které pomohou nejprve popsat stávající stav v mobilitě a s jejichž využitím budeme schopni modelovat budoucí vývoj dopravy pro různé scénáře,“ upozornil starosta Ladislav Chlupáč.

V rámci studie bylo od září do prosince loňského roku dotázáno 901 domácností z Litoměřic a okolních obcí, které se vyjadřovaly k tomu, jak cestují, a jak jsou spokojeni s dopravou v Litoměřicích. Průzkumu se zúčastnily všechny věkové i vzdělanostní skupiny obyvatel, podíl mužů a žen byl vyvážený. Tento vzorek je vzhledem ke zvolené metodě sběru dat reprezentativní pro zkoumanou oblast.

„Domácností jsme se ptali také na to, jaký mají přístup k dopravním prostředkům. Více než dvě třetiny sledovaných domácností disponuje alespoň jedním automobilem (77 %), ať už jde o vozy soukromé či služební, osobní či užitkové. Na 50 % domácností pak vlastní alespoň jedno kolo. Celkem 66 % respondentů uvedlo, že má pro své potřeby k dispozici automobil. Pouze 26 % domácností v Litoměřicích nedisponuje ani jedním vozem, v sousedních obcích je to pak ještě méně – 10 %,“ informovala Hana Brůhová Foltýnová, manažerka PUMM. Tato skutečnost implikuje výraznou orientaci na individuální automobilovou dopravu při uspokojování dopravní poptávky obyvatel.

Ukázalo se, že nejvíce cest konají obyvatelé Litoměřic pěšky (42 %) a automobilem (40 %), přičemž chůze představuje hlavní mód do vzdálenosti 1 km (85 %) a 2 km (50 %). Naopak u cest delších než 2 km už převažuje individuální automobilová doprava.

Obyvatelé okolních obcí pak na automobilovou dopravu spoléhají v ještě větší míře – obecně autem vykonali 68 % cest, přičemž u cest nad 5 km, které u obyvatel okolních obcí tvoří 66 % všech cest, vykonali obyvatelé okolních obcí 81 % všech cest. „Vezmeme-li v potaz to, že většina jejich automobilů spaluje naftu a 50 % všech vozů bylo vyrobeno před rokem 2008, do budoucna to vytváří výzvu z hlediska emisních norem pro pohyb těchto vozů po Litoměřicích,“ zamýšlí se vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler.
Souhrnně lze říci, že převažovalo pozitivní hodnocení veřejné hromadné dopravy. Nadpoloviční podíl respondentů tak souhlasil či spíše souhlasil s čistotou vozů hromadné dopravy, s dostatkem vypravených bezbariérových spojů, dobrým stavem zastávek, pohodlností cestování hromadnou dopravou či dobrou dostupností centra Litoměřic. To vše bez ohledu na to, zda se jednalo o obyvatele Litoměřic či sousedních obcí.

Více než 50 % respondentů uvedlo, že na kole vůbec nejezdí. Další zhruba třetina dle svých slov kolo využívá výhradně k rekreačním účelům. Do práce na kole jezdí dle svých slov zhruba desetina dotázaných, přestože přibližně polovina respondentů deklarovala možnost bezpečně zaparkovat kolo na pracovišti, převléct se a osprchovat tamtéž. O koupi elektro-kola i z důvodu náročnosti terénu přemýšlí přibližně 50 % dotázaných.

Analýza demografického vývoje obyvatel Litoměřic ukazuje, že do roku 2030 poklesne celkový počet obyvatel Litoměřic zhruba o 10 %. Naopak v zázemí města Litoměřic bude počet obyvatel stagnovat a do roku 2030 okolní oblasti ztratí pouze cca 3 % obyvatel. V samotných Litoměřicích se očekává, že vzroste počet obyvatel starších 65 let a obyvatel ve věku od 10 do 25 let. Zvláště pak vzroste počet obyvatel starších 75 let. Ubývat budou především obyvatelé v produktivním věku, hlavně mezi 25 až 35 lety, což souvisí s přechodem populačně slabých ročníků z 90. let 20. století do produktivního období života. „Tomuto vývoji se musí přizpůsobit dopravní systém, především u služeb hromadné dopravy proto musíme počítat s narůstajícím počtem přepravovaných lidí, čemuž chceme uzpůsobit veškeré služby. Proto již nyní připravujeme zcela novu koncepci provozu MHD,“ upozornil místostarosta Pavel Grund.
Město zároveň s probíhajícími analýzami a studiemi podniká již nyní řadu kroků, například v rámci projektů e-FEKTA a MOVECIT, významnou měrou podpořených Evropskou unií.

Vznikl institucionální plán mobility pro Městský úřad Litoměřice. Ten navrhuje konkrétní kroky na nejbližší období, jak podpořit zaměstnance úřadu pro širší využívání udržitelných druhů dopravy při dojíždění do práce i na služební cesty. Jedním z nich je například podpora sdílení vozidel při cestách, plánované vylepšení zázemí pro zaměstnance, aby se mohli např. osprchovat po cestě na kole atd. Dále má městský úřad a městská policie k dispozici 10 elektrokol, které byly zakoupeny z projektu MOVECIT.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient