Search
Close this search box.

Lanškroun získal dotaci na podporu technického a přírodovědného rozvoje žáků

Město Lanškroun získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Regionální polytechnické centrum“ v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol. Žádost o dotaci zpracovala Základní škola na ulici Dobrovského ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje. Celková cena projektu je 47 mil. Kč, z čehož získaná dotace je 42,3 mil. Kč (90 %). Cílem projektu je vytvoření odborných učeben zaměřených na rozvoj polytechnicky a přírodovědně orientované výuky pro žáky základní školy za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.

Město Lanškroun je město s průmyslovou tradicí. Rozsahem průmyslu vzhledem k velikosti je unikátní i v celorepublikovém měřítku. Dlouhodobě však trpí nedostatkem technicky vzdělaných pracovníků, který již nyní nutí firmy investovat jinde. Z tohoto důvodu město Lanškroun ve spolupráci s firmami hledá řešení, jehož klíčovou součástí je právě centrum technického vzdělávání pro spádovou oblast Lanškrounsko. Zcela v souladu s prioritami státu, ministerstvem školství, průmyslu, iniciativou průmysl 4.0 a dalšími je klíčové podpořit technické vzdělávání již od základních škol a systematicky rozvíjet potenciál žáků od mladého věku. Je skutečně nezbytné podniknout konkrétní kroky pro udržení konkurenceschopnosti a perspektivy průmyslu, zde v oblasti školství. Omezit aktuální negativní dopady na rozvoj firem, který reálně nastal již dnes. Z tohoto důvodu místní firmy podporují místní školství, ale zároveň očekávají od státu konkrétní kroky v podpoře technického vzdělávání. To začíná od základního školství, kde je potřeba podpořit technické vzdělávání, které buduje základnu pro navazující vyšší úrovně vzdělání a je pro ně nutným předpokladem, pokud má vzbudit zájem žáků o technické obory.

Výstupem projektu bude Regionální polytechnické centrum. Původní pavilon dílen bude zbourán a nahrazen stavbou novou. Tato nová budova bude mít tři patra s řadou nových odborných učeben. Celý komplex bude napojen na stávající budovu školy, čímž se zajistí i bezbariérovost (bezbariérový vstup do školy). Objekt bude mít i samostatný vstup, který se využije pro vzdělávání pro ostatní školy, školky, veřejnost a pro vzdělávání dospělých (bezbariérový vstup + výtah). Členění jednotlivých prostor polytechnického centra bude vycházet a navazovat na klíčové kompetence
IROP uveřejněné ve výzvě č. 47: přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními
technologiemi.

1. nadzemní podlaží (3 × učebna)

Dřevodílna
Žáci se zde naučí základy ručního obrábění dřeva, řezání a základy práce s univerzální stavebnicí pro strojní
obrábění dřeva (soustruhy na dřevo). Učebna bude pro 20 žáků.
Zámečnická dílna
Dílna pro ruční obrábění kovů a plastů. Učebna bude pro 20 žáků.
Učebna keramiky
Učebna bude pro 12 žáků.

Tyto učebny budou využívány školou, regionálními školami (v rámci spolupráce) a veřejností. Škola bude využívat prostory pro výuku pracovních činností pro 1. a 2. Stupeň. Vzdělávání v pracovních činnostech směřuje k získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména při ručním opracování materiálu, osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci, osvojení si práce s dostupnou mechanizací a technikou, osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace a plánování práce a technologické kázně.
Regionální školy budou využívat prostory pro výuku pracovních činností. Učebny budou zpřístupněné i pro
veřejnost, a to v rámci tematických bloků (cca 4 hodiny) vedených lektorem (pracovní dílny, přednášky).
Součástí 1. nadzemního podlaží bude také kabinety sloužící pedagogům k přípravě na vyučování, pomocná
šatna a pohotovostní WC.

2. nadzemní podlaží (3 × učebna + 2 × kabinet + 1 x sklad)


Učebna ROBOTIKY + programování

V učebně budou k dispozici stavebnice podporující kreativní tvorbu, vlastní stavbu robotů a programování vytvořených robotů. Učebna bude pro 16 žáků.
Učebna pro práci se stavebnicemi – mechanika, fyzika
Učebna bude vybavena stavebnice podporujícími kreativní tvorbu. Stavebnice umožní sestavování dle plánků i vlastní sestavy. Učebna bude pro 20 žáků.
Učebna pro výuku základů mechaniky, konstrukčních činností a přírodovědných předmětů
Učebna bude vybavena stavebnice podporujícími kreativní tvorbu. Stavebnice umožní sestavování dle plánků i vlastní sestavy. Učebna bude rovněž sloužit pro výuku přírodovědných předmětů, kde si žáci osvojí praktické pozorování a experimentování při výuce fyziky, chemie a přírodopisu. Dále zde budou moci provádět experimenty dle pracovních listů. Učebna bude pro 28 žáků.

Tyto učebny budou využívány školou, regionálními školami (v rámci spolupráce) a veřejností. Škola bude učebny využívat v rámci předmětů fyzika, chemie, přírodopis, technická výchova a v rámci kroužků. Vyučovací předmět technická výchova se vyučuje jako volitelný předmět v 6. – 9. ročníku. Vzdělávání v oblasti přírodních věd učí žáky praktickému pozorování a experimentování. Vede k vytváření a ověřování hypotéz, učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislostí a vztahů mezi nimi. Dále podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování. Vzdělávání v předmětu technická výchova směřuje k získání základních pracovních, technických a programátorských dovedností a návyků z různých technických oblastí, poznání vybraných technologických výrobních postupů, pochopení spojení programování, mechaniky a elektroniky – robotiky, osvojení si a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce, základů organizace a plánování práce a technologické kázně, získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě. Žáci ve výuce používají stavebnice jako Fischertechnik, Merkur, Lego. Učitel má k dispozici přeložené učebnice. Žáci využívají
vybavené učebny robotiky. Součástí 2. nadzemního podlaží bude také 3 kabinety sloužící pedagogům k
přípravě na vyučování, pohotovostní WC a místnost pro vytápění.

3. nadzemní podlaží (3 × učebna)

Učebna pro výuku pracovních činností dívek (rodinná výchova)
Kapacita učebny 20 žáků.
Učebna pro výuku pracovních činností dívek (kuchyňka)
Kapacita učebny 12 žáků.
Malá aula
V aule bude možné konat přednášky týkající se převážně technických a přírodovědných předmětů. Dále zde budou probíhat speciální lektorské programy atd. Aula bude využívána příležitostně. Kapacita učebny 30 žáků.

Tyto prostory budou využívány školou, regionálními školami (v rámci spolupráce) a doplňkově veřejností.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Průvodce nakupováním– na co si dát při nákupu oblečení pozor?

Chcete-li být letos in a v pohodlí, musíte si dát při nákupu oblečení, doplňků a obuvi pozor na několik zásadních věcí. Že netušíte, oč se jedná? Nezoufejte a pojďte se inspirovat společně s námi. Na následujících řádcích vám totiž dáme užitečné rady a tipy na to, jak při nákupech oblečení postupovat.

Jak na levnější software? Poradíme!

V dnešním digitálním věku, kdy software tvoří základní stavební kameny našich každodenních pracovních i osobních aktivit, se stává nákup softwarových licencí nezbytností. Jedním z nejvíce

Jak na perfektní stylovou snídani

Během svátečního období mnozí z nás hledají způsoby, jak překvapit a potěšit své hosty.  Perfektní designová snídaně, která kombinuje pohodlí domova s nádechem luxusu, je

Tvorba webových stránek: Webklient