Lanškroun získal dotaci na podporu technického a přírodovědného rozvoje žáků

Město Lanškroun získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Regionální polytechnické centrum“ v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol. Žádost o dotaci zpracovala Základní škola na ulici Dobrovského ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje. Celková cena projektu je 47 mil. Kč, z čehož získaná dotace je 42,3 mil. Kč (90 %). Cílem projektu je vytvoření odborných učeben zaměřených na rozvoj polytechnicky a přírodovědně orientované výuky pro žáky základní školy za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.

Město Lanškroun je město s průmyslovou tradicí. Rozsahem průmyslu vzhledem k velikosti je unikátní i v celorepublikovém měřítku. Dlouhodobě však trpí nedostatkem technicky vzdělaných pracovníků, který již nyní nutí firmy investovat jinde. Z tohoto důvodu město Lanškroun ve spolupráci s firmami hledá řešení, jehož klíčovou součástí je právě centrum technického vzdělávání pro spádovou oblast Lanškrounsko. Zcela v souladu s prioritami státu, ministerstvem školství, průmyslu, iniciativou průmysl 4.0 a dalšími je klíčové podpořit technické vzdělávání již od základních škol a systematicky rozvíjet potenciál žáků od mladého věku. Je skutečně nezbytné podniknout konkrétní kroky pro udržení konkurenceschopnosti a perspektivy průmyslu, zde v oblasti školství. Omezit aktuální negativní dopady na rozvoj firem, který reálně nastal již dnes. Z tohoto důvodu místní firmy podporují místní školství, ale zároveň očekávají od státu konkrétní kroky v podpoře technického vzdělávání. To začíná od základního školství, kde je potřeba podpořit technické vzdělávání, které buduje základnu pro navazující vyšší úrovně vzdělání a je pro ně nutným předpokladem, pokud má vzbudit zájem žáků o technické obory.

Výstupem projektu bude Regionální polytechnické centrum. Původní pavilon dílen bude zbourán a nahrazen stavbou novou. Tato nová budova bude mít tři patra s řadou nových odborných učeben. Celý komplex bude napojen na stávající budovu školy, čímž se zajistí i bezbariérovost (bezbariérový vstup do školy). Objekt bude mít i samostatný vstup, který se využije pro vzdělávání pro ostatní školy, školky, veřejnost a pro vzdělávání dospělých (bezbariérový vstup + výtah). Členění jednotlivých prostor polytechnického centra bude vycházet a navazovat na klíčové kompetence
IROP uveřejněné ve výzvě č. 47: přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními
technologiemi.

1. nadzemní podlaží (3 × učebna)

Dřevodílna
Žáci se zde naučí základy ručního obrábění dřeva, řezání a základy práce s univerzální stavebnicí pro strojní
obrábění dřeva (soustruhy na dřevo). Učebna bude pro 20 žáků.
Zámečnická dílna
Dílna pro ruční obrábění kovů a plastů. Učebna bude pro 20 žáků.
Učebna keramiky
Učebna bude pro 12 žáků.

Tyto učebny budou využívány školou, regionálními školami (v rámci spolupráce) a veřejností. Škola bude využívat prostory pro výuku pracovních činností pro 1. a 2. Stupeň. Vzdělávání v pracovních činnostech směřuje k získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména při ručním opracování materiálu, osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci, osvojení si práce s dostupnou mechanizací a technikou, osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace a plánování práce a technologické kázně.
Regionální školy budou využívat prostory pro výuku pracovních činností. Učebny budou zpřístupněné i pro
veřejnost, a to v rámci tematických bloků (cca 4 hodiny) vedených lektorem (pracovní dílny, přednášky).
Součástí 1. nadzemního podlaží bude také kabinety sloužící pedagogům k přípravě na vyučování, pomocná
šatna a pohotovostní WC.

2. nadzemní podlaží (3 × učebna + 2 × kabinet + 1 x sklad)


Učebna ROBOTIKY + programování

V učebně budou k dispozici stavebnice podporující kreativní tvorbu, vlastní stavbu robotů a programování vytvořených robotů. Učebna bude pro 16 žáků.
Učebna pro práci se stavebnicemi – mechanika, fyzika
Učebna bude vybavena stavebnice podporujícími kreativní tvorbu. Stavebnice umožní sestavování dle plánků i vlastní sestavy. Učebna bude pro 20 žáků.
Učebna pro výuku základů mechaniky, konstrukčních činností a přírodovědných předmětů
Učebna bude vybavena stavebnice podporujícími kreativní tvorbu. Stavebnice umožní sestavování dle plánků i vlastní sestavy. Učebna bude rovněž sloužit pro výuku přírodovědných předmětů, kde si žáci osvojí praktické pozorování a experimentování při výuce fyziky, chemie a přírodopisu. Dále zde budou moci provádět experimenty dle pracovních listů. Učebna bude pro 28 žáků.

Tyto učebny budou využívány školou, regionálními školami (v rámci spolupráce) a veřejností. Škola bude učebny využívat v rámci předmětů fyzika, chemie, přírodopis, technická výchova a v rámci kroužků. Vyučovací předmět technická výchova se vyučuje jako volitelný předmět v 6. – 9. ročníku. Vzdělávání v oblasti přírodních věd učí žáky praktickému pozorování a experimentování. Vede k vytváření a ověřování hypotéz, učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislostí a vztahů mezi nimi. Dále podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování. Vzdělávání v předmětu technická výchova směřuje k získání základních pracovních, technických a programátorských dovedností a návyků z různých technických oblastí, poznání vybraných technologických výrobních postupů, pochopení spojení programování, mechaniky a elektroniky – robotiky, osvojení si a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany při práci, hygieny práce, základů organizace a plánování práce a technologické kázně, získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě. Žáci ve výuce používají stavebnice jako Fischertechnik, Merkur, Lego. Učitel má k dispozici přeložené učebnice. Žáci využívají
vybavené učebny robotiky. Součástí 2. nadzemního podlaží bude také 3 kabinety sloužící pedagogům k
přípravě na vyučování, pohotovostní WC a místnost pro vytápění.

3. nadzemní podlaží (3 × učebna)

Učebna pro výuku pracovních činností dívek (rodinná výchova)
Kapacita učebny 20 žáků.
Učebna pro výuku pracovních činností dívek (kuchyňka)
Kapacita učebny 12 žáků.
Malá aula
V aule bude možné konat přednášky týkající se převážně technických a přírodovědných předmětů. Dále zde budou probíhat speciální lektorské programy atd. Aula bude využívána příležitostně. Kapacita učebny 30 žáků.

Tyto prostory budou využívány školou, regionálními školami (v rámci spolupráce) a doplňkově veřejností.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak