Jihomoravský kraj sníží ztrátu letošní motocyklové Grand Prix ČR

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 10. prosince 2018 doporučila krajskému zastupitelstvu vzít na vědomí žádost Spolku pro GP ČR Brno o doplatek vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2018 ve výši 9 462 593,06 Kč a schválit poskytnutí finančního příspěvku Spolku ve formě navýšení vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby o tuto částku.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) poskytlo Spolku pro rok 2018 dotaci ve výši 39 milionů korun, na úhradu čistých nákladů Spolku na realizaci závazku, především na úhradu promotérského poplatku společnosti DORNA SPORTS, S.L. Dotace byla poskytnuta ve výši o 31 milionů korun nižší než v předchozích letech. I přes veškerá jednání i učiněné právní kroky Spolku vůči MŠMT nebyla dotace pro rok 2018 navýšena. Spolek proto následně vyzval s ohledem na doložené aktuální hospodářské výsledky k 30. 11. 2018 všechny pověřovatele závazkem veřejné služby a současně poskytovatele finančních prostředků o navýšení vyrovnávací platby na pokrytí vykázané ztráty ke dni 30. 11. 2018, která činí 32 645 946,05 Kč, a to v poměru poskytnutých finančních prostředků pro rok 2018. Spolek požádal Jihomoravský kraj o doplatek vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2018 ve výši 9 462 593,06 Kč výzvou ze dne 7. 12. 2018. Vůči statutárnímu městu Brnu byl uplatněn požadavek na doplatek této vyrovnávací platby ve výši 4 731 296,53 Kč a vůči MŠMT byl uplatněn požadavek na doplatek vyrovnávací platby ve výši 18 452 056,46 Kč.

„Navrhujeme navýšení vyrovnávací platby v poměrné výši připadající na každý ze subjektů, tedy město, kraj i stát. Věřím, že tímto krokem se podaří dospět k výraznému snížení minusového salda. Tak chceme řešit aktuální situaci letošního ročníku a zároveň bude i nadále neustále bojovat za to, aby stát vyřešil svůj postoj k tomuto významnému sportovnímu podniku, který přináší zisk a věhlas nejen na regionální úrovni, ale i na úrovni celostátní,“ zdůraznil hejtman Bohumil Šimek.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient