Bruntál chce zatočit s autovraky

(Aktualizováno před )

Město Bruntál se hodlá zaměřit na autovraky a vozidla bez platné STK, zabírající místa na veřejných parkovištích.

Město vychází mj. z aktuálního stanoviska úřadu veřejného ochránce práv, podle kterého je autovrakem i vozidlo s kumulací vizuálně snadno zjistitelných závad, např. s poškozeným zrcátkem a viditelnými známkami koroze, spolu s „propadlou“ STK.

Majitelé takových vozidel mohou počítat s tím, že budou kontaktováni s výzvou k odstranění autovraku z veřejného parkoviště, nebo k zjednání nápravy – tedy odstranění závad, uvedení vozidla do provozuschopného stavu a opatření kontrolní známky o technické způsobilosti.

Současně nemusí jít pouze o vraky, tj. vozidla se zjevnými vadami, ale také o automobily „pouze“ postrádající platnou známku o provedené STK a odstavené na veřejných parkovištích (pozemních komunikacích). I v takovém případě budou majitelé aut na tuto skutečnost upozorňováni a vyzýváni buďto k nápravě stavu, nebo k odstranění vozidel z veřejných parkovišť.

K problematice viz zpráva úřadu veřejného ochránce práv:
Města a obce si neví rady s nepojízdnými vraky na svých ulicích. Některá volají po změně legislativy, která by jim umožnila auta odstraňovat. Nemusí však čekat. Platná právní úprava umožňuje odstraňování nejen vraků, ale také automobilů bez platné technické kontroly. Vlastníky místních komunikací jsou obvykle obce a právě na jejich návrh může silniční správní úřad nařídit provozovateli vozidla odstranění vraku. Pokud tak provozovatel v zákonné lhůtě neučiní, může jej odstranit obec.

Na pozemních komunikacích lze užívat jen takové vozidlo, které splňuje zákonné požadavky na jeho provoz. Za provoz silničního vozidla je třeba chápat nejen jeho jízdu, ale také stání. To vše za předpokladu, že je silniční vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel a stojí na veřejně přístupné pozemní komunikaci. Obce čelí v případě dlouhodobě odstavených aut třem možným situacím.

Autovrak
Vrakem je pouze vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Obnova způsobilosti by si vyžádala výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla.

Silniční správní úřady si zákonnou definici obvykle vykládají tak, že autu musí chybět kola či motor, aby se jednalo o vrak. Městský soud v Praze (rozsudek ze dne 21. 4. 2017, sp. zn. 9 A 10/2016) však za autovrak považuje také vozidlo, u kterého je patrná kumulace závad.

Vizuálně snadno zjistitelné (zjevné) vady silničního vozidla spočívající např. v chybějícím zpětném zrcátku, poškozeném čalounění, viditelných známkách koroze a spolu s chybějící známkou technické způsobilosti, opravňují k závěru, že se jedná o vrak.

V takovém případě rozhoduje o odstranění vozidla silniční správní úřad na návrh vlastníka komunikace – obvykle obce. Pokud provozovatel v zákonné lhůtě vozidlo neodstraní, může jej odstranit obec.

Auto není vrak, ale tvoří překážku silničního provozu
Jedná se typicky o situaci, kdy auto nemá platnou kontrolní známku o technické způsobilosti a je dlouhodobě odstaveno na veřejném parkovišti (na pozemní komunikaci). Pokud je auto odstaveno v místě, kde je obecně nedostatek parkovacích míst, může tvořit překážku v provozu, protože ovlivňuje bezpečnost a plynulost dopravy. O odstranění takového vozidla rozhoduje policista nebo strážník obecní či městské policie.

Auto není vrak, nepřekáží, ale hyzdí své okolí
Bez platné technické kontroly nesmí být vozidlo odstaveno ani v případě, kdy je parkovacích míst dostatek a vozidlo tedy plynulost dopravy neohrožuje. Provozovatel se totiž dopouští přestupku (§ 38 odst. 1 písm. e) zákona 56/2001 Sb.), protože provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, jehož technická způsobilost nebyla ověřena.

Za tento přestupek může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit provozovateli vozidla pokutu až do výše 50.000,- Kč. Tuto pokutu může ukládat opakovaně a tím provozovatele donutit, aby technicky nezpůsobilé vozidlo odstavil mimo pozemní komunikaci nebo zajistil jeho ekologickou likvidaci.

Platné osvědčení o technické prohlídce
Vozidla bez platného osvědčení o technické prohlídce sice nemohou být automaticky považována za vraky, ale nemohou být ani dlouhodobě odstavena na pozemní komunikaci. To ani v situaci, kdy se jedná o parkoviště, protože se jedná o místo určené k tzv. dopravě v klidu.

Poměrně krátké časové intervaly, ve kterých musí provozovatel přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce, je třeba chápat jako prostředek, jak nepřipustit, aby byla na pozemních komunikacích provozována vozidla, která nejsou v řádném technickém stavu.

Propadlé osvědčení o technické způsobilosti má vliv na právo obecného užívání pozemní komunikace. Z platné právní úpravy jednoznačně vyplývá zákaz provozovat (jízdou i stáním) na pozemních komunikacích takové silniční vozidlo, které nemá platné osvědčení o technické způsobilosti. Nepřistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce a k pravidelnému měření emisí má proto za následek nejen ztrátu technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích, ale také ztrátu práva prostřednictvím tohoto vozidla užívat pozemní komunikace v režimu obecného užívání.

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz